Regulamin


Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Aktualny Regulamin znajdziesz tutaj.

Regulamin Serwisu Internetowego www.oleole.pl obowiązujący do 21 marca 2019 r.

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat.
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
 3. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.
 4. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 5. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.3.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 7. Kupon Promocyjny - informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
 8. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 9. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 10. POO – dostępny dla ogółu Klientów lokal użytkowy - punkt odbioru osobistego – znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym, których szczegółowy wykaz dostępny jest w Serwisie.
 11. Punkt Odbioru - inne niż POO miejsce (np.: paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane w Serwisie, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.
 12. Produkt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 13. Produkt Ubezpieczeniowy - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 4 do Regulaminu; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień Produktów.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.
 15. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 16. Regulamin Publikacji Treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 17. Regulamin Kredytowy (Regulamin „Raty w Sklepie”, „RRS”) – regulamin sprzedaży produktów finansowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 18. Regulamin Ubezpieczeń – regulamin sprzedaży Produktów Ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 19. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem COK.
 20. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem www.oleole.pl.
 21. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
 22. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 23. Towar – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 24. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 25. Ubezpieczenie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 4 do Regulaminu; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Ubezpieczeń stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień Produktów.
 26. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 27. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
 28. Usługa Dodatkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 29. Usługodawca – "Euro-net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.
 30. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 31. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 32. Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z poźn. zm.)
 33. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 34. 31.32. Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497)
 35. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 36. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
 37. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:
  1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  2. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
  3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),
  4. dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),
  5. informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  6. składanie Zamówień zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga Rejestracji i logowania),
  7. komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,
  8. nabywanie Kredytów (wymaga Rejestracji i logowania) i/lub dostęp do oferty Kredytów, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu,
  9. nabywanie Produktów Ubezpieczeniowych (wymaga Rejestracji i logowania) i/lub dostęp do oferty Produktów Ubezpieczeniowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
  10. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  11. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
 3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
 5. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne, wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych, Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
 6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów i Tresci cyfrowych, usługodawców: Kredytów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  3. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  4. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizacji przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 3. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 4. Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
 5. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego Klienta z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 8. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  4. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  6. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
 10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
 11. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.
 12. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.1 1 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 13. Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.11 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację danych udostępnionych w Koncie Klienta.
 14. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
 15. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 16. Usługodawca nie inicjuje kontaktu z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 812 812 812 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.
 17. W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może o to zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.
 18. Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane i archiwizowane przez Usługodawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 19. Usługodawca nie inicjuje kontaktu za pośrednictwem kanału czat. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem czat z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z COK.
 20. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień za pośrednictwem czat. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.

V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów za pośrednictwem czata lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.
 4. Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Serwisu Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
 2. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII.1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.
 7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
 8. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację danych ujawnionych w Koncie Klienta, w tym informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. w sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@oleole.pl.

IX. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin wchodzi w życie 19 września 2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Regulamin Sklepu Internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:
 1. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
 2. Kredyt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 3 do Regulaminu.
 3. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 4. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – dane udostępniane w postaci cyfrowej, poza Sklepem Internetowym, nieutrwalone na nośniku materialnym.
 5. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień Produktów.
 6. Umowa Kredytu – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 3 do Regulaminu.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK.
 8. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych), opisana w Serwisie.
 9. Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
  1. umożliwia Klientom składanie Zamówień,
  2. informuje Klientów o Produktach, Treściach cyfrowych i Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży lub zawarcie Umowy Kredytu następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 3. Informacje o Produktach, Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych, w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
 4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Kodów aktywacyjnych, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów oraz Produktów Ubezpieczeniowych.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu lub Kodu aktywacyjnego, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: sklep@oleole.pl. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w art. IV.3.2.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty i/lub Kody aktywacyjne tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt i/lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru należy wskazać miejsce jego dostawy. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
  2. e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” - potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.
 4. W przypadku składania Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu Umowa sprzedaży jest zawarta w Sklepie Internetowym. Nie uchybia to prawu odstąpienia Klienta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie zobowiązującymi przepisami. W przypadku, w którym Klient składając Zamówienie za pośrednictwem COK zadeklaruje chęć finansowania ceny Produktu Kredytem, dalsze czynności w szczególności złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Kredytu, następują za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W takim przypadku, wszelkie instrukcje dotyczące dalszego sposobu postępowania zostaną przekazane Klientowi przez pracownika COK lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta). Nie ma możliwości finansowania Umową Kredytu zakupu Kodu aktywacyjnego.
 5. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Ceny Produktów oraz Kodów aktywacyjnych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze), Kredytem (RRS) - niedostępne w przypadku dostawy do Punktu Odbioru i POO, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym, z tym, że w przypadku Umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem COK płatności dokonywane Kredytem (RRS), kartą płatniczą lub elektronicznie w serwisie rozliczeniowym (o ile dostępne w COK), realizowane będą po uprzednim doręczeniu Klientowi przez pracownika COK na adres e-mail podany w Koncie Klienta aktywnego linku elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie płatności. W przypadku Umowy sprzedaży Produktu i Kodu aktywacyjnego, zawartej poprzez Sklep Internetowy: przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
  2. w przypadku Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego zawartej poprzez Sklep Internetowy – przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
 7. Terminy płatności cen określa Załącznik C do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów.
 8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 9. Z zastrzeżeniem art. IV.13 i art. IV.14 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia: i) na zakup Produktu: dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej,. ii) na zakup Kodu aktywacyjnego: Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 10. Informacja o dostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub Kodzie aktywacyjnym lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 11. Klient może korzystać z opisanych w Serwisie usług polegających na informowaniu przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. Klient w trakcie składania Zamówienia może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowi COK – wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę innymi kanałami komunikacji np.: SMS w celu informowania o statusie Zamówienia i/lub Usług Dodatkowych.
 12. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku niedostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku trwałego braku Produktu lub Kodu aktywacyjnego lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru lub Kodu aktywacyjnego na stan magazynowy Usługodawcy.
 14. W przypadku przedsprzedaży Towarów lub Kodów aktywacyjnych, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru lub Treści cyfrowych. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru, podanej przy Towarze lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.
 15. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski lub do Punktu Odbioru wskazanego przez Klienta lub do wybranego przez Klienta POO. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 16. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej. ii) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, iii) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: sklep@oleole.pl.

V. Odwrotne obciążenie VAT

 1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary przekracza kwotę 20.000 zł netto, ich nabycie nastąpi za pośrednictwem COK zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem COK (dla Klientów nie posiadających adresu mailowego) dostępnym w Serwisie. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Usługodawcą, a Klientem na odrębnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
 3. Po złożeniu Zamówienia, w przypadku jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto Umowa sprzedaży nie jest zawierana i z Klientem skontaktuje się pracownik COK w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym czy Zamówienie podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Po ustaleniu zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zawarta Umowa sprzedaży. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Usługodawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 4. W przypadkach Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.
 5. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto, zapłaci cenę Towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z pracownikami COK, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi COK. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem COK, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Parzniewska 18; 05-800 Pruszków, Magazyn 1/ Rampa 30 lub na adres e-mail: sklep@oleole.pl.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie www.oleole.pl/cms/pomoc-zwrot.bhtml formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 6. Konsument nie ponosi kosztów:
  1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 7. Podczas składania Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Konsument może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowi COK – złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Kodu aktywacyjnego przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W takim przypadku Usługodawca informuje Konsumenta o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Towar powinien być zwrócony na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, Magazyn 1/Rampa 30.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 14. Prawo odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy reguluje Regulamin Ubezpieczeń stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje Regulamin Kredytowy stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VII. Rękojmia i Gwarancja

 1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można przesłać na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Parzniewska 18; 05-800 Pruszków, Magazyn 1/ Rampa 30, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru. Reklamacje dotyczące Towarów nabytych w Sklepie Internetowym z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać również za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie www.oleole.pl/cms/pomoc-formularz-reklamacji.bhtml formularza elektronicznego.
 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK za pośrednictwem czata oraz pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.oleole.pl.
 6. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych można przesłać na adres: Sklep Internetowy OleOle, Euro-net Sp. z o.o., ul. Parzniewska 18; 05-800 Pruszków, Magazyn 1/ Rampa 30 lub za pośrednictwem formularza udostępnionego w Koncie Klienta lub bezpośrednio u wydawcy Treści cyfrowych.
 7. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: Sklep Internetowy OleOle Euro-net Sp. z o.o., ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, Magazyn 1/ Rampa 30.

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin wchodzi w życie 19 września 2017 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Regulamin Publikacji Treści

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Moderator – podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści.
 2. Nick – unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.
 3. Odpowiedź na pytanie do opinii - dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii.
 4. Opinia – dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.
 5. Pytanie do opinii – dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowaną Opinią.
 6. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta w szczególności Opinia, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.
 7. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności: dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii. Ponadto Usługodawca zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom korzystanie z powiadomień mailowych oraz dokonywanie oceny przydatności Treści.
 3. Możliwość korzystania z funkcji, o których mowa w art. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może być ograniczona do wybranych przez Usługodawcę Towarów.

III. Dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii

 1. Klient może dodać Opinię, zadać Pytanie do opinii lub udzielić Odpowiedzi na pytanie do opinii za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.
 2. Do dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta i/lub zalogowanie.
 3. Klient nie może zamieścić w treści Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii, w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.
 4. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest Nick’iem.
 5. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii.
 6. W przypadku usunięcia Konta Klienta, opublikowane Opinie, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytania do opinii dodane przez Klienta przed usunięciem Konta Klienta, zostaną oznaczone jako Treści z „Konta usuniętego”.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. V.5-6 Regulaminu Publikacji Treści i/lub nie jest unikalny.
 8. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który nie posiada Konta Klienta i/lub nie jest zalogowany, Klient zostanie poproszony o podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail. Podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii będzie niewidoczny w Serwisie.
 9. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii odpowiednio: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii lub wiadomość informującą o otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez siebie Pytania do opinii.
 10. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient, w przypadku w którym wyraził na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru checkbox) otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii, odpowiednio powiadomienia o dodanych do opublikowanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii lub wiadomość informującą o przesłaniu Pytania do opinii do autora Opinii.
 11. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii na adres e-mail: opinie@oleole.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia tych Treści w terminie 14 dni.

IV. Możliwość rezygnacji z powiadomień mailowych

Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o opublikowanych do dodanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii, przesłaniu dodanego przez niego Pytania do opinii do autora Opinii lub otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez niego Pytania do opinii poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: opinie@oleole.pl. Powyższe nie odnosi się do wiadomości, o której mowa w art. VIII.2 Regulaminu Publikacji Treści.

V. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści

 1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,
  2. przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
  3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  4. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Publikacji Treści.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient:
  1. udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Klient upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;
  2. zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;
  3. zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Klient najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;
  4. przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w art. V.4 a-c powyżej;
  5. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w art. V.4 a-c powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w art. V.4 a-c powyżej;
  6. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick’u.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu Publikacji Treści oraz przepisów obowiązującego prawa.
 6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 7. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 8. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 9. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

VI. Ocena przydatności

 1. Klient może ocenić przydatność Opinii.
 2. Do dokonania oceny przydatności Opinii nie jest wymagana Rejestracja i/lub zalogowanie.
 3. Ocena przydatności Opinii następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.
 4. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Opinii tylko raz.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Opinii.

VII. Weryfikacja

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) Weryfikacji Treści. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 2. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści, w szczególności Opinii, Pytań do opinii i Odpowiedzi na pytania do opinii, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści.

VIII. Zgłaszanie nadużyć

 1. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii może stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić nadużycie. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.
 2. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.
 3. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
 4. Usunięcie Opinii łączy się z usunięciem Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii powiązanych z usuniętą Opinią.
 5. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. V.5-6, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: opinie@oleole.pl.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Publikacji Treści ma zastosowanie Regulamin oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
 2. Zmiany Regulaminu Publikacji Treści następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin Publikacji Treści jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin Publikacji Treści wchodzi w życie 28 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Regulamin Kredytowy

Regulamin „Raty w Sklepie” (RRS)

I. Postanowienia wstępne

 1. RRS określa zasady dostępu Konsumentów i/lub nabywania przez Konsumentów Produktów Ratalnych, w tym Kredytów udzielanych przez Bank na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Usługodawcę, tj.: "Euro-net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w RRS stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem www.oleole.pl/regulamin, w szczególności art. III.1 – 4, art. IV.1-3, 11-16, art. V-X, oraz Regulaminu Banku.

II. Definicje RRS

  O ile RRS lub RRaty lub RRatyK nie stanowią inaczej, pojęciom poniżej pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
 1. Bank – bank współpracujący z Usługodawcą, wskazany w Załączniku D do Regulaminu, który udziela Konsumentowi Kredytu.
 2. Kredyt – kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy KK, udzielany na podstawie Umowy Kredytu wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Pośrednik Kredytowy – Usługodawca, który w zakresie swojej działalności zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Kredytu.
 4. Produkt Ratalny – kredyt, w tym Kredyt udzielany przez Bank na podstawie Ustawy KK, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
 5. Regulamin Banku - regulamin właściwy dla danego Banku, wskazany w Załączniku D do Regulaminu, o ile występuje, określający warunki i zasady zawierania Umów Kredytu.
 6. RRaty (Raty przez Internet) – regulamin dotyczący zasad nabywania przez Konsumentów Produktów Ratalnych, w tym Kredytów udzielanych przez Bank na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Usługodawcę.
 7. RRatyK (Raty z Kurierem) - regulamin dotyczący zasad dostępu Konsumentów do Produktów Ratalnych, w tym Kredytów przeznaczonych na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym udzielanych przez Bank oferujący „Raty z Kurierem” tj. Bank BGŻ BNP Paribas S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, NIP 5261008546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.
 8. Umowa Kredytu – umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym się o Kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
 9. Ustawa KK- ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126, poz. 715, z późn. zm.).
  Konsument, który w trakcie składania Zamówienia chciałby skorzystać z finansowania ceny nabywanych Produktów przy pomocy Produktów Ratalnych może wybrać dostępne Produkty Ratalne i skorzystać z nich zgodnie z postanowieniami RRaty lub RRatyK.

III. Pośrednictwo Kredytowe

 1. Usługodawca działając w szczególności jako Pośrednik Kredytowy współpracuje z Bankiem, otrzymując od Banku wynagrodzenie oraz umocowany jest do czynności wskazanych odpowiednio w Załączniku nr D do Regulaminu.
 2. Konsument nie ponosi na rzecz Usługodawcy kosztów związanych z podejmowanymi przez Usługodawcę czynnościami faktycznymi lub prawnymi związanymi z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Kredytu.
 3. Usługodawca jako Pośrednik Kredytowy działa w ramach działalności pomocniczej.

IV. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ratalnych

 1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym dostęp do Produktów Ratalnych i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego.
 2. Produkt Ratalny jest udzielany oraz obsługiwany przez bank, z którym Usługodawca zawarł stosowną umowę. Na podstawie umów zawartych z bankiem Usługodawca:
  1. udziela informacji o Produktach Ratalnych i udostępnia Klientom ich ofertę;
  2. decyduje o dostępności Produktów Ratalnych dla poszczególnych Produktów;
  3. proponuje Klientom standardowe i niestandardowe, w tym promocyjne Produkty Ratalne.
 3. Usługodawca w porozumieniu z bankiem określa jakiego rodzaju Produkty Ratalne są dostępne w Sklepie Internetowym. Usługodawca zastrzega, że oferta Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie Internetowym może ulegać zmianie.
 4. Klient może skorzystać z Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia. Klient może skorzystać z Produktu Ratalnego w Sklepie Internetowym, o ile spełnia określone przez bank warunki dla uzyskania i uruchomienia Produktu Ratalnego.
 5. Usługodawca zastrzega, że w Serwisie mogą znajdować się informacje jedynie o Produktach Ratalnych dostępnych w bankach posiadających Produkty Ratalne możliwe do nabycia w Sklepie Internetowym.
 6. Usługodawca zastrzega, że niektóre Produkty Ratalne mogą mieć charakter oferty promocyjnej i skorzystanie z nich może być uzależnione od spełniania dodatkowych warunków dotyczących Klienta lub przedmiotu finansowania, o których Klient zostanie poinformowany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wskazywania Produktów, które mogą być nabywane w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Produktów Ratalnych o charakterze oferty promocyjnej. Ofert promocyjnych Produktów Ratalnych nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie w Sklepie Internetowym.
 7. Dostępne Produkty Ratalne dla Zamówienia prezentowane są po skompletowaniu Zamówienia i mogą się różnić od Produktów Ratalnych dostępnych dla każdego z Produktów indywidualnie. W celu skorzystania przez Klienta z oferty promocyjnej Produktów Ratalnych dostępnych indywidualnie dla każdego z Produktów należy sporządzić Wniosek kredytowy odrębnie dla każdego z Produktów.
 8. Warunki finansowe Produktów Ratalnych określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury banków, które są udostępniane przez banki lub Usługodawcę.

V. Odstąpienie od Umowy Kredytu

Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określają Ustawa KK, Umowa Kredytu, RRaty lub RRatyK.

VI. Reklamacje

 1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy związanych z udzielaniem Kredytu, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych związanych z pośrednictwem Usługodawcy w udzielaniu Kredytu stosuje się odpowiednio pkt. V Regulaminu.
 2. W sprawach reklamacji dotyczących Kredytu stosuje się postanowienia odpowiedniego wzorca umownego, w tym Regulamin Banku.

„Raty z Kurierem” (RRatyK)

 1. Usługodawca umożliwia Konsumentom w Sklepie Internetowym (nie dotyczy COK) dostęp do oferty Banku „Raty z Kurierem” dotyczącej Produktów Ratalnych, w tym Kredytu, przez co w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego/finansowego dotyczące Kredytu. Usługodawca nie jest stroną umów dotyczących Produktów Ratalnych, w tym Kredytu udzielanych przez Bank.
 2. Jakiekolwiek obowiązki informacyjne wobec Konsumentów przewidziane prawem, w szczególności wymienione w Rozdziale 5 Ustawy lub czynności faktyczne związane z Produktami Ratalnymi, w tym Kredytem, o ile RRatyK nie stanowi inaczej wykonuje Bank, poza Sklepem Internetowym, w szczególności dotyczy to obowiązku wskazanego w pkt. 4 poniżej.
 3. Bank oferujący „Raty z Kurierem” w reklamach Kredytu umieszczonych w Serwisie, zawierających dane dotyczące kosztu Kredytu, podaje Konsumentom informacje dotyczące Kredytu wymagane prawem.
 4. Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu Ustawy uważa się za spełniony, jeżeli Konsument otrzymał właściwy formularz informacyjny, o którym mowa w Ustawie KK.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w RRatyK stosuje się odpowiednio postanowienia RRS, Regulaminu (w szczególności: art. III.1-4; art. IV.1-3, 8-12, art. V, art. VIII, art. IX, art. X,), Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulaminu Publikacji Treści (w szczególności: art. V.1-3) dostępnych pod adresem www.oleole.pl oraz postanowienia odpowiedniego wzorca umownego Banku oferującego „Raty z Kurierem (RRaty).

„Raty przez Internet” (RRaty)

W kwestiach nieuregulowanych w RRaty stosuje się odpowiednio postanowienia RRS, Regulaminu (w szczególności: art. III.1-4; art. IV.1-3, 8-12, art. V, art. VIII, art. IX, art. X,), Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulaminu Publikacji Treści (w szczególności: art. V.1-3) dostępnych pod adresem www.oleole.pl oraz Regulaminu Banku.

I. Definicje RRaty

O ile RRaty nie stanowi inaczej, pojęciom poniżej pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Dane Osobowe – dane osobowe Konsumenta ubiegającego się o Kredyt podane w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego.
 2. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 nr 4, poz. 28, z poźn. zm.).
 3. EAI – standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący warunków na jakich udzielany jest Kredyt, zgodny ze wzorem formularza informacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy KK.
 4. eArchiwum – elektroniczne archiwum dokumentów elektronicznych udostępniane lub prowadzone przez Bank.
 5. Formularz akceptacyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, w procesie zawierania Umowy Kredytu, służący podpisaniu Umowy Kredytu przez Konsumenta poprzez wprowadzenie Danych Osobowych identyfikujących Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz Indywidualnego Identyfikatora Transakcji.
 6. Indywidualny Identyfikator Transakcji – kod autoryzacji, cyfrowo-liczbowy/identyfikator umożliwiający Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt podpisanie/zawarcie Umowy Kredytu, udostępniany w Koncie Klienta lub w tytule zwrotnego przelewu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. II ust. 9 RRaty.
 7. Wniosek kredytowy – formularz elektroniczny udostępniany przez Usługodawcę w Koncie Klienta służący złożeniu do Banku wniosku o udzielenie Kredytu i zawarcie Umowy Kredytu.

II. Umowa Kredytu

 1. W przypadku zakupu Produktów finansowanych Umową Kredytu Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem art. IV.4 Regulaminu Sklepu Internetowego. Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia Klienta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 2. O Kredyt może ubiegać się Konsument, który ukończył 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  1. posiada Konto Klienta w Serwisie;
  2. posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Konsumenta ubiegającego się o Kredyt jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, z zastrzeżeniem art. II.9 RRaty;
  3. samodzielnie, bez udziału innych współkredytobiorców zawiera Umowę Kredytu;
  4. przed wysłaniem Wniosku kredytowego, w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego potwierdzi, że zapoznał się z treścią RRS oraz Regulaminu Banku i akceptuje ich postanowienia;
  5. spełni warunki Banku dla otrzymania Kredytu.
 3. W celu zawarcia Umowy Kredytu, Konsument ubiegający się o Kredyt wypełnia Wniosek kredytowy podejmując kolejne kroki i czynności w oparciu o komunikaty i informacje wyświetlane w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego.
 4. Wypełniając Wniosek kredytowy Konsument ubiegający się o Kredyt określa spośród dostępnych na karcie Produktu w Sklepie Internetowym Produkt Ratalny o jaki się ubiega, podaje wymagane Dane Osobowe, dane i informacje w dla oceny jego zdolności kredytowej oraz konieczne do zawarcia Umowy Kredytu.
 5. Podczas składania Wniosku kredytowego Klient zapoznaje się z treścią regulaminów, ogólnych warunków umów oraz formularzy informacyjnych, w szczególności RRS i Regulaminu Banku oraz akceptuje ich postanowienia. Ich akceptacja jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu złożenia Wniosku kredytowego, oceny zdolności kredytowej Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz zawarcia Umowy Kredytu.
 6. Akceptacja Regulaminu Banku jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli Konsumenta ubiegającego się o Kredyt o zawarciu umowy, która jest niezbędna dla zawarcia Umowy Kredytu i zapewnia zachowanie formy pisemnej dla umowy kredytu konsumenckiego przewidzianej Ustawą KK. Tryb zawarcia wskazanej wyżej umowy zawarty jest w Regulaminie Banku.
 7. Po wypełnieniu i wysłaniu Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt otrzymuje wstępną decyzję kredytową Banku. Wstępna decyzja kredytowa Banku udostępniana jest w Koncie Klienta oraz jednocześnie przesyłana na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta.
 8. W przypadku, kiedy wstępna decyzja kredytowa Banku jest pozytywna Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt udostępniane są bezpłatnie w Koncie Klienta projekt Umowy Kredytu oraz EAI. Informacja o udostępnieniu w Koncie Klienta wskazanych powyżej dokumentów przekazywana jest Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta. Projekt Umowy Kredytu oraz EAI udostępniane są w Koncie Klienta, w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający ich wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF, do czasu pozytywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt przez Bank.
 9. W celu zawarcia Umowy Kredytu niezbędne jest wykonanie przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1,00 zł. Przelew identyfikacyjny wykonywany jest za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII pod numerem 0000320590, NIP 585-135-11-85, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł, w całości wpłacony, która świadczy na rzecz Banku usługi w zakresie realizacji szybkich przelewów międzybankowych. Konsument ubiegający się o Kredyt w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego wyraża zgodę na skorzystanie z usługi szybkiego przelewu międzybankowego poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wyrażenie zgody na skorzystanie z usługi szybkiego przelewu międzybankowego oznacza zgodę na wykonanie tej usługi na warunkach opisanych w Regulaminie Banku i jest konieczne dla zawarcia Umowy Kredytu. Nie każdy bank prowadzący działalność w Polsce współpracuje z Blue Media S.A. w celu wykonania usługi szybkiego przelewu międzybankowego. Aktualny wykaz tych banków będzie prezentowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi szybkiego przelewu międzybankowego.
 10. Bank oraz Blue Media S.A. nie pobierają od Konsumenta ubiegającego się o Kredyt żadnych opłat za wykonanie usługi przelewu identyfikacyjnego. Wykonanie przelewu identyfikacyjnego może być odpłatne zgodnie z cennikiem/tabelą prowizji i opłat właściwymi dla rachunku bankowego, z którego korzysta Konsument ubiegający się o Kredyt.
 11. Kwota przelewu identyfikacyjnego zwracana jest przez Bank niezwłocznie na rachunek bankowy Konsumenta ubiegającego się o Kredyt, z którego go wykonano.
 12. Po dokonaniu przelewu identyfikacyjnego i na jego podstawie Bank dokonuje weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz ostatecznej oceny jego zdolności kredytowej, zgodnie z Wnioskiem kredytowym.
 13. W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt lub w przypadku, w którym Bank uzna, że nie posiada on zdolności kredytowej, Bank wydaje negatywną decyzję kredytową. Informacja o wydaniu negatywnej decyzji kredytowej udostępniania jest w Koncie Klienta oraz wysyłana na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta.
 14. W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt, przy jednoczesnym pozytywnym wyniku oceny zdolności kredytowej Usługodawca przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt Umowę Kredytu. Umowa Kredytu udostępniana jest w Koncie Klienta, w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odczytywanie oraz pozwalający na jej odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający jego wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF do momentu podpisania Umowy kredytu przez Klienta, ale nie dłużej niż 7 dni. Informacja o udostępnieniu Umowy Kredytu wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie Klienta.
 15. W celu zawarcia Umowy Kredytu Konsument ubiegający się o Kredyt zapoznaje się z treścią Umowy Kredytu i akceptuje ją poprzez wprowadzenie do Formularza akceptacyjnego wskazanych w nim Danych Osobowych oraz Indywidualnego Identyfikatora Transakcji, po czym przesyła uzupełniony Formularz akceptacyjny do Banku poprzez wciśnięcie widocznego przycisku „Wyślij”.
 16. Za datę złożenia przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oświadczenia woli o zawarciu Umowy Kredytu strony uznają datę uzupełnienia i wysłania Formularza akceptacyjnego, zgodnie z art. II ust. 15 RRaty. Oświadczenie woli wywiera skutki prawne od chwili jego złożenia.
 17. Umowa Kredytu zostaje podpisana przez lub za Bank w sposób określony w Regulaminie Banku.
 18. Harmonogram spłat Kredytu jest dostarczany na adres korespondencyjny wskazany w Umowie Kredytu.
 19. Konsument jest informowany o zawarciu Umowy Kredytu za pośrednictwem Konta Klienta oraz umożliwia się mu dostęp do Umowy Kredytu za pośrednictwem platformy eArchiwum. Po zawarciu Umowy Kredytu Konsument otrzymuje login oraz hasło dostępu do platformy eArchiwum za pośrednictwem Konta Klienta lub na numer telefonu podany w Wniosku kredytowym. Sposób dostępu do platformy eArchiwum opisany jest w Regulaminie Banku.
 20. Konsument ubiegający się o Kredyt może przerwać proces wypełniania Wniosku kredytowego przed naciśnięciem przycisku „Wyślij”. Wniosek kredytowy w stanie w jakim jego wypełnianie przerwał Konsument ubiegający się o Kredyt zostanie zapisany w Koncie Klienta w zakładce Twoje zamówienia. Usługodawca prześle Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta dane identyfikacyjne w celu powrotu do zapisanego Wniosku kredytowego, w szczególności czas dostępu do Wniosku kredytowego, nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Przerwanie procedury składania Wniosku kredytowego nie gwarantuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt jakichkolwiek warunków Kredytu.
 21. Usługodawca umożliwia Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt zmianę sposobu płatności na inny dostępny w Sklepie Internetowym lub może umożliwić złożenie nowego Wniosku kredytowego do innego Banku.

III. Obowiązki informacyjne

 1. Wymagane Ustawą KK obowiązki informacyjne spełniane są poprzez doręczenie Konsumentowi EAI. Termin ważności EAI jest każdorazowo określany w jego treści, przy czym wynosi co najmniej jeden Dzień Roboczy.
 2. Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu Ustawy uważa się za spełniony, jeżeli Konsument ubiegający się o Kredyt otrzymał EAI.
 3. Przed zawarciem Umowy Kredytu Usługodawca przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt informacje, o których mowa art. 28 ust. 1 Ustawy KK w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie przez czas odpowiedni do celów jakim służą oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający jego wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF.
 4. Jeżeli Bank na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku odmówi Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt udzielenia Kredytu, niezwłocznie przekaże Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta bezpłatną informację o wynikach sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której sprawdzenia dokonano.
 5. Konsument ubiegający się o Kredyt ma prawo do otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu, jeżeli w ocenie Banku lub Pośrednika Kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia mu Kredytu przez Bank. Projekt Umowy Kredytu powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz wszystkie warunki, na których Kredyt mógłby zostać udzielony.
 6. W przypadku Umowy Kredytu zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, Konsument ubiegający się o Kredyt ma prawo do otrzymania w każdym czasie, na wniosek złożony do Banku bezpłatnie harmonogramu spłaty.
 7. Umowy Kredytu, RRaty oraz Regulamin Banku nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta przewidzianych w Ustawie KK.

IV. Odstąpienie od Umowy Kredytu

 1. Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określa Ustawa KK oraz RRaty. Konsument może odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu na adresy: Usługodawcy podany w art. I RRS lub Banku podany w Załączniku D do Regulaminu. Konsument otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu wraz Umową Kredytu w sposób opisany w art. II ust. 19 RRaty.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy Kredytu jest zachowany, jeżeli Konsument przed jego upływem złoży na adres wskazany w art. IV ust. 2 RRaty oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym to odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy Kredytu, z którą związana jest usługa dodatkowa świadczona przez Bank lub osobę trzecią np.: ubezpieczenie, odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.
 5. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Konsument zwraca niezwłocznie kwotę Kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Dniem spłaty Kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi przez Konsumenta.
 6. W przypadku gdy Towar został wydany Konsumentowi lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Konsument zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy ich ceny, chyba że - w przypadku Towaru - Konsument niezwłocznie zwróci Towar, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku Umowa sprzedaży zawarta w Sklepie Internetowym wygasa.
 7. Strony mogą postanowić, że wydanie Towaru lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od Umowy Kredytu.

V. Dane osobowe

 1. W toku wypełniania Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt podaje Dane Osobowe.
 2. Podanie Danych Osobowych, oznaczonych * jako wymagane jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Wniosku kredytowego i zawarcia oraz obsługi Umowy Kredytu. Podanie pozostałych Danych Osobowych (nieoznaczonych jako wymagane) jest dobrowolne.
 3. Administratorem danych podanych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego jest Bank.
 4. W przypadku, w którym Konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
 5. Konsument ma w każdym czasie prawo dostępu do Danych Osobowych oraz ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do: i) uzyskania informacji, czy zbiór danych osobowych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, ii) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych, iii) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, iv) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, v) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, vi) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, vii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 6. W przypadku przerwania przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt wypełniania Wniosku kredytowego przed naciśnięciem przycisku „Wyślij” Dane Osobowe podane do momentu przerwania wypełniania Wniosku kredytowego będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas wskazany w art. II ust.20 RRaty, w celu umożliwienia Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt dalszego wypełniania Wniosku kredytowego oraz wysłania go do Banku, a po bezskutecznym upływie ww. terminu tzn. gdy Konsument ubiegający się o Kredyt nie wypełni i nie wyśle Wniosku kredytowego, zostaną trwale usunięte z systemów Usługodawcy.

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe RRS

 1. Umowa Kredytu może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w RRS, RRaty lub w RRatyK oraz w Regulaminie lub Regulaminie Sklepu Internetowego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia odpowiedniego wzorca umownego, w tym Regulaminu Banku oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany RRS następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny RRS jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. RRS wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Regulamin Ubezpieczeń

Regulamin Ubezpieczeń (RU)
Regulamin Ubezpieczeń określa zasady nabywania przez Klientów Produktów Ubezpieczeniowych, oferowanych przez Ubezpieczycieli.

I. Definicje

O ile RU nie stanowi inaczej, pojęciom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie, w tym w Regulaminie Sklepu Internetowego. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Pośrednik Ubezpieczeniowy – Usługodawca, wykonujący za wynagrodzeniem czynności faktyczne lub prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów o Produkt Ubezpieczeniowy.
 2. Produkt Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie dostępne w Serwisie, wskazane w Załączniku nr B do Regulaminu.
 3. Ubezpieczyciel – podmiot prawa, wskazany w Załączniku nr B do Regulaminu, współpracujący z Usługodawcą, który jest stroną umowy o ubezpieczenie zawieranej z Klientem oraz wykonuje czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rozumieniu Ustawy DU.
 4. Ubezpieczenie Sprzętu – ubezpieczenie dostępne w Serwisie, zawierane przez Klienta z Ubezpieczycielem, dotyczące Towaru nabytego przez Klienta w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK, zawierane na odległość w rozumieniu Ustawy.
 5. Ubezpieczenie Raty pod ochroną – ubezpieczenie dostępne w Serwisie zawierane na odległość w rozumieniu Ustawy przez Konsumenta z Ubezpieczycielem, dostępne w przypadkach nabywania Produktów Umową Kredytu.
 6. Warunki Ubezpieczenia – warunki ubezpieczenia mające zastosowanie dla danego Produktu Ubezpieczeniowego, wskazane w Załączniku nr B do Regulaminu, udostępnione w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK i przekazane Klientowi, który zawiera umowę o Produkt Ubezpieczeniowy, na trwałym nośniku.

II. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ubezpieczeniowych

Klient, który w trakcie składania Zamówienia chciałby skorzystać z Produktów Ubezpieczeniowych może skorzystać z nich zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym RU, oraz Warunków Ubezpieczenia.

 1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym dostęp do Produktów Ubezpieczeniowych.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie, w tym RU, Klient może nabyć Produkt Ubezpieczeniowy odpowiednio: składając Zamówienie na Produkty lub wypełniając Wniosek kredytowy. Klient może nabyć Produkt Ubezpieczeniowy, o ile spełnia warunki określone przez Ubezpieczyciela w Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Nabycie Produktów Ubezpieczeniowych jest dobrowolne i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w tym RU, następuje odpowiednio na takich zasadach i warunkach jak zawarcie Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym lub - w przypadku Ubezpieczeń Sprzętu - za pośrednictwem COK.
 4. Usługodawca udostępnia Klientowi Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w momencie zawierania umowy o Produkt Ubezpieczeniowy. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie prośby na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@oleole.pl.

III. Ubezpieczenie Sprzętu

 1. Ubezpieczenie Sprzętu dostępne jest wyłącznie z Towarami.
 2. Umowa o Ubezpieczenie Sprzętu zawierana jest pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem. Usługodawca działa jako Pośrednik Ubezpieczeniowy (Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154 z późn. zm.) nie stosuje się).
 3. Przedmiotem Ubezpieczenia Sprzętu jest Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub COK.
 4. Umowa o Ubezpieczenie Sprzętu może zostać zawarta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 5. W celu zawarcia umowy o Ubezpieczenie Sprzętu Klient wskazuje wariant ubezpieczenia spośród dostępnych na karcie produktu w Sklepie Internetowym. Opis wariantów Ubezpieczenia Sprzętu zawarty jest Warunkach Ubezpieczenia.
 6. W przypadku umowy o Ubezpieczenie Sprzętu złożenie Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Warunków Ubezpieczenia. Akceptacja Warunków Ubezpieczenia jest dobrowolna, lecz niezbędna do zawarcia umowy o Ubezpieczenie Sprzętu.
 7. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie Sprzętu potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.

IV. Ubezpieczenie Raty pod ochroną

 1. Umowa o Ubezpieczenie Raty pod ochroną zawierana jest przy udziale Usługodawcy pomiędzy Konsumentem a Ubezpieczycielem. Usługodawca działa jako Pośrednik Ubezpieczeniowy. Informacje dotyczące Pośrednika Ubezpieczeniowego wymagane Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154 z późn. zm.) zawarte są w Załączniku nr B do Regulaminu. Pełnomocnictwo udzielone Usługodawcy przez Ubezpieczyciela udostępnione jest w Sklepie Internetowym.
 2. Przedmiot Ubezpieczenia Raty pod ochroną jest wskazany Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Umowa o Ubezpieczenie Raty pod ochroną może zostać zawarta na okres trwania Kredytu.
 4. W celu zawarcia umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną Konsument wskazuje wariant ubezpieczenia spośród dostępnych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego. Opis wariantów Ubezpieczenia Raty pod ochroną zawarty jest w Warunkach Ubezpieczenia.
 5. W przypadku umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną złożenie Wniosku kredytowego możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Warunków Ubezpieczenia. Akceptacja Warunków Ubezpieczenia jest dobrowolna lecz niezbędna do zawarcia umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną.
 6. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną jest uzależnione od zawarcia Umowy Kredytu.
 7. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.

V. Reklamacje

 1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy związanych zawieraniem umów ubezpieczenia, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych związanych z pośrednictwem Usługodawcy związanym z zawieraniem umowy o Produkt Ubezpieczeniowy stosuje się odpowiednio art. V Regulaminu.
 2. W sprawach reklamacji dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się Warunki Ubezpieczenia.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy

 1. Konsument, który zawarł na odległość umowę o Produkt Ubezpieczeniowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Ubezpieczyciela i/lub Usługodawcę o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie Konsumenta zostało wysłane.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: i) od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Konsumenta albo, ii) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Ubezpieczyciela.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w art. VI ust.1 Regulaminu Ubezpieczeń, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. Ubezpieczyciel nie może żądać zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody Konsumenta, a także jeżeli nie wskazał Konsumentowi, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w art. VI ust. 1 Regulamin Ubezpieczeń.
 5. Jeżeli do umowy o Produkt Ubezpieczeniowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub podmiot inny niż Ubezpieczyciel na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a Ubezpieczycielem, odstąpienie od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy.
 6. Jeżeli Ubezpieczyciel nie poinformował Konsumenta, najpóźniej z chwilą wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową o Produkt Ubezpieczeniowy o: i) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia; ii) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela Ubezpieczyciela, o ile taki występuje; iii) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż Ubezpieczyciel, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec Konsumenta i Ubezpieczyciela, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Ubezpieczycielowi.
 7. Odstąpienie od umowy Ubezpieczenia Sprzętu lub Ubezpieczenia Raty pod ochroną nie stanowi jednocześnie odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu objętego Ubezpieczeniem Sprzętu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy Ubezpieczenia Sprzętu.
 9. Odstąpienie od umowy Ubezpieczenia Raty pod ochroną nie oznacza odstąpienia od Umowy Kredytu.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa o Produkt Ubezpieczeniowy może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Ubezpieczeń stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, Warunków Ubezpieczenia, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE, Ustawy DU.
 3. Zmiany Regulaminu Ubezpieczeń następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin Ubezpieczeń jest dostępny w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin Ubezpieczeń wchodzi w życie 1 lutego 2016 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu
Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym oznaczają:

 1. Towar outletowy – określane łącznie, Towar outletowy w „stanie doskonałym” oraz Towar outletowym w „stanie dobrym”.
 2. Towar outletowy w „stanie doskonałym” - Towar, wolny od wad wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginalne opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.
 3. Towar outletowy w „stanie dobrym” – Towar, noszący ślady ekspozycyjne albo krótkotrwałej eksploatacji, typu: odbarwienia, rysy, drobne uszkodzenia niewypływające na funkcjonalność, w pełni sprawny funkcjonalnie wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginale opakowanie zostało otwarte lub zostało uszkodzone albo posiadający opakowanie zastępcze.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym określa zasady nabywania Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 2. O ile z Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym nie wynika inaczej do Towarów, w szczególności do Zamówień i Umów sprzedaży Towarów outletowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów.

III. Umowy sprzedaży Towarów outletowych

 1. W ramach jednego Zamówienia można zawrzeć Umowę sprzedaży wyłącznie dla Towarów outletowych w „stanie doskonałym” oraz Towarów outletowych w „stanie dobrym”. W ramach jednego Zamówienia nie można zawrzeć Umowy sprzedaży Towarów outletowych i Towarów.
 2. Do uiszczenia ceny za Towary outletowe nie stosuje się następujących sposobów płatności: rabatów (kodów rabatowych), bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą.
 3. Zamówione Towary outletowe mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski.
 4. Dla Towarów outletowych nie stosuje się dostawy do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru i POO.

IV. Rękojmia i Gwarancja

 1. Towary outletowe w „stanie doskonałym” są wolne od wad.
 2. Towary outletowe w „stanie dobrym” nie są wolne od wad i posiadają wady rodzajowo zdefiniowane w pkt. I.3. Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar outletowy ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC, z tym, że: i) wymiana Towarów outletowych w „stanie doskonałym” następuje na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie doskonałym”, a wymiana Towarów outletowych w „stanie dobrym” możliwa jest na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie dobrym”, o ile są dostępne lub ich wymiana nie powoduje nadmiernych kosztów. Wymiana Towarów outletowych na takie same co do gatunku Towary możliwa jest po wcześniejszej dopłacie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Towaru outletowego, a ceny Towaru, na jaki Towar outletowy ma zostać wymieniony.
 4. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów outletowych.
 5. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary outletowe (Gwarancja Towarów outletowych) jej warunki są udostępniane przy Towarze outletowym, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Towarów outletowych należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru outletowego.

V. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin oraz odpowiednio przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 2. Zmiany Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.


W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 18 września 2017r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 9 stycznia 2017r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 27 czerwca 2016r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 31 stycznia 2016r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 20 września 2015r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 1 września 2015r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 1 lipca 2015r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 25 grudnia 2014r.) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień (do 2 października 2014r) obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.