PROMOCJE

Regulamin (do 30 września 2014r)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Aktualny Regulamin znajdziesz tutaj.
Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący do 30 września 2014r.
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. COK - telefoniczne Centrum Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty drogą telefoniczną.
  2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
  4. Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto (Konto Klienta) - podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień oraz dokonać zmian adresu email i hasła służących do logowania się w systemie sklepu internetowego.
  7. Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  8. Kredyt – Kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.) udzielana na podstawie Umowy Kredytu wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18. rok życia.
  9. Bank – Alior Bank SA. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, i/lub Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, wpisaną do rejestru handlu i spółek w Paryżu pod numerem R.C.S. Paris B 327 511 036, o w całości opłaconym kapitale zakładowym wynoszącym 575.000.003,16 Euro, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000219686.
  10. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
  11. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.
  12. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
  13. Sklep Internetowy Ole Ole! (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.oleole.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
  14. Strona - Usługodawca i Klient.
  15. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego "linku" do innej strony internetowej.
  16. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
  17. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych)
  18. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
  19. Umowa Kredytu - umowa zawierana z Konsumentem na odległość tj.: bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).
  20. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  21. Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.oleole.pl.
  22. Usługodawca - przedsiębiorca oznaczony w treści 12.1. Regulaminu.
  23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.oleole.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego i COK następujące usługi:
   1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz
   2. umożliwienie Klientom dostępu do oferty usług finansowych, w szczególności do oferty ubezpieczeń oraz oferty Banku dotyczącej Umowy Kredytu, przeznaczonej na finansowanie nabywania Produktów, oraz
   3. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
  4. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (np. ubezpieczenie, Kredyt) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów, formularzy informacyjnych), które udostępniono na stronie internetowej Sklepu lub w inny sposób przekazano Konsumentom przez Bank na trwałym nośniku.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną (za pośrednictwem COK) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  6. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
  7. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.
  8. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  9. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.oleole.pl. Powyższe obowiązuje pod warunkiem, że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
  11. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
  12. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
   3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
  13. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
   2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
  14. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
  15. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oleole.pl oraz sporządzić jego wydruk.
  17. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  18. Informacja o cenie podawana na stronie www.oleole.pl, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści 4.5.2. Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  19. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
  20. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i COK.
  1. W ramach serwisu www.oleole.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego.
  4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień drogą telefoniczną, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
  7. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę.
  8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
  9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia drogą telefoniczną.
  11. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
  12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
  13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
   1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
   4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału 5 oraz Rozdziału 6 niniejszego Regulaminu.
  14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień pkt 3.13. Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy i COK
  1. Klient może Kupić wybrane Produkty (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści 4.5.2.Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.oleole.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta COK Usługodawcy.
  4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku usługi finansowej (ubezpieczenia) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient - w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
   1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
   2. e-mail o tytule "Zamówienie nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie realizacji" potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Zamówienie może zostać anulowane.
  6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści 4.5.2. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
  7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze dostawy, na raty, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia (COK lub Sklep).
  8. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zamówionych Produktów.
  9. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  10. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
  11. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
  12. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  13. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
  14. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  15. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  16. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w 4.5.2. powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  17. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
  18. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
  19. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
   Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
  20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia Kredytu przez Banki oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.
  21. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep internetowy.
 5. Dostęp do oferty Banku dotyczącej Kredytu.
  1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym (nie dotyczy COK) dostęp do oferty Banku dotyczącej Umowy Kredytu i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego/finansowego dotyczące Kredytu. Usługodawca nie jest stroną Umowy Kredytu.
  2. Jakiekolwiek prawem przewidziane obowiązki informacyjne wobec Konsumentów, w szczególności wymienione w Rozdziale 2a ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) lub czynności faktyczne związane z Umową Kredytu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, wykonuje Bank , poza Sklepem Internetowym, w szczególności dotyczy to obowiązku wskazanego w pkt. 4 poniżej.
  3. W reklamach Kredytu umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, zawierających dane dotyczące kosztu Kredytu, Bank, podaje Konsumentom prawem wymagane informacje dotyczące Kredytu.
  4. Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) uważa się za spełniony, jeżeli Konsument otrzymał właściwy formularz informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 Nr 126, poz. 715, z późn. zm.).
  5. Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.).
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. W przypadku usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwego dla ww. usług wzorca umownego (np. regulamin, ogólne warunki umowy) udostępnionego na stronie Sklepu.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Sklep Internetowy Ole Ole! ul. Wacława 2, Sokołów, 05-806 Komorów lub na adres email: sklep@oleole.pl.
  3. Wskazany w 5.1. powyżej termin 10- (słownie:dziesięcio) dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
   1. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
   2. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
  7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Sklep Internetowy Ole Ole! ul. Wacława 2, Sokołów, 05-806 Komorów.
  8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
  9. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, to odstąpienie Konsumenta od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu.
  10. W przypadku, gdy Produkt został wydany Konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia do Umowy Kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Usługodawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Konsumenta ceny Produktu, chyba że Konsument niezwłocznie zwróci Produkt, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez Klienta Produktu określa umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość.
  11. Strony w umowie sprzedaży Produktu zawartej na odległość mogą postanowić, że wydanie Produktu lub rozpoczęcie świadczenia Usług może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od Umowy Kredytu.
  12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
   1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w 5.1. powyżej,
   2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   6. usług w zakresie gier hazardowych.
 7. Niezgodność Towaru z umową.
  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
  4. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można przesłać na adres: Sklep Internetowy Ole Ole! ul. Wacława 2, Sokołów, 05-806 Komorów, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.oleole.pl.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz COK, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub COK.
  3. W trakcie korzystania ze Sklepu lub COK, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub COK oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu lub COK.
  4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub COK Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklep Internetowy Ole Ole! ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów.
  5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub COK. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty złożenia.
  7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
  8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub COK.
  9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 9. Odpowiedzialność.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego lub COK i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub COK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem lub COK.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
   2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego lub COK przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
   3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
   4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
   5. za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu lub COK z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
  6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub COK, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 10. Pozostałe prawa i obowiązki.
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 (słownie: pięć) dni.
  3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
  4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.
  5. Powyższe nie uchybia postanowieniom Umowy Pożyczki.
 11. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu.
  1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Klient oświadcza, że:
   1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
   2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
   3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
   4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   5. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Klient nie jest uprawniony do:
   1. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
   2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
  5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
   1. zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
   3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
   4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
   5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
  6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających punkt 10.3. - 10.6. powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e mail Sklep.Internetowy@oleole.pl lub Sklep Internetowy Ole Ole!, ProLogis Park Janki, ul. Wacława 2, Sokołów, 05-806 Komorów
  7. Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
  9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.
  10. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  11. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
  12. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w pkt 10.11. powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa o których mowa powyżej.
 12. Spory.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 13. Postanowienia końcowe.
  1. Usługodawcą jest spółka pod firmą "Euro-net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł, wpłaconym w pełnej wysokości.
  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  3. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2011 r.